Rynek Mieszkaniowy

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości stanowi całokształt pewnych warunków, w jakich odbywa się przekazywanie praw do nieruchomości, jak również zawierane umowy. Rynek nieruchomości nie jest rynkiem formalnym. Co więcej, na takim tynku działa wiele podmiotów gospodarczych, wśród których możemy wymienić następujące: inwestorzy, kredytodawcy, przedsiębiorcy, maklerzy oraz obsługa techniczna rynku. Rynek nieruchomości pełni następujące funkcje: funkcję wymiany, funkcję informacyjną oraz funkcję korygowania. Są to funkcje gospodarcze oraz społeczne. Jednym z typów nieruchomości jest condo. Jest to apartament jednorodzinny. Znajduje się w budynku mieszkaniowym. Condo oznacza komfortowe oraz luksusowe mieszkanie. Jeśli taki apartament condo znajduje się na ostatnim piętrze, to nazywa się go penthouse. Z nieruchomościami wiąże się wiele pojęć. Jednym z nich jest podatek katastralny. Jest to sposób opodatkowania nieruchomości. W przypadku tego opodatkowania wysokość podatku zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Polsce wysokość opodatkowania nieruchomości zależy od następujących czynników: od powierzchni w przypadku nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości budynkowych, jak również od wartości służącej do obliczania amortyzacji w przypadku budynków. Wprowadzenie podatku katastralnego ma swoje wady oraz zalety. Wśród wad podatku katastralnego możemy kolejno wyróżnić następujące: skomplikowany algorytm wyceny masowej nieruchomości oraz kosztowne wdrożenie, co jest związane z uporządkowaniem danych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz w Księgach Wieczystych.

Podobne artykuły

Zwolnienia od opodatkowania
Zwolnione od podatku od nieruchomości są określone grunty, nieruchomości oraz budowle. Wśród grupy zwolnionej z opodatkowania możemy wymienić miedzy innymi następujące: budowle wałów ochronnych, grunty stanowiące nieużytki, grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, które nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w przepisach oraz budynki wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową. Od podatku od nieruchomości istnieją również zwolnienia podmiotowe. Do zwolnień od podatku tutaj podlegają kolejno: uczelnie, szkoły, zakłady kształcenia, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Nieruchomości można podzielić pod różnymi kontekstami. Na przykład może to być podział prawny, podziała wieczysto-księgowy oraz podział administracyjno-prawny. Akty prawne, w których jest mowa o podziale nieruchomości są następujące: ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Postępowanie o...

Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości
Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym. Postępowanie to prowadzone jest przez takie organy wykonawcze jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek określonej osoby, która posiada w tym podziale interes prawny lub z urzędu. Do wniosku podziału załączyć należy następujące dokumenty: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru nieruchomości, wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej, jeśli nie posiadamy mapy zasadniczej oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli chodzi o wstępny projekt podziału nieruchomości, to zawiera on następujące elementy: opis i położenie nieruchomości, granice i oznaczenia nieruchomości, oznaczenia nieruchomości sąsiednich, granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu, linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku oraz powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości wraz z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniują organy wykonawcze, takie jak: wójt, burmistrz lub...

Procedura sporządzenia dokumentacji
Procedura sporządzenia dokumentacji wraz z projektem podziału nieruchomości złożona jest z następujących czynności: zgłoszenie pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, analiza materiałów pozyskanych z zasobu, a w tym osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza oraz ewidencja gruntu, badania hipoteczne, a w tym księgi wieczyste oraz zbiory dokumentów, przyjęcie granic nieruchomości dzielonej, pomiar motywów sytuacyjnych, pomiar aktualizacyjny, wykonanie mapy z projektowanym podziałem, sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych, a w tym wykaz powierzchni, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny oraz szkic nieruchomości, kompletacja operatu technicznego, kontrola techniczna, jak również przyjęcie operatu do zasobu. Podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowi operat przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Decyzję wydają jednostki wykonawcze, takie jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja taka stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. Istnieją także podziały nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz podział nieruchomości sąsiednich. Ponadto możemy również wyróżnić podział nieruchomości niezależnie...

Podział nieruchomości
Podział nieruchomości niezależnie od miejscowego planu zagospodarowania wykonywany jest w następujących celach: w celu wydzielenia części nieruchomości, w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości wynikającej z przepisów prawa, w celu realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych, likwidacji przedsiębiorstw państwowych oraz samorządowych, w celu wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, w celu wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego oraz w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych. Takie podziały nie wymagają postanowienia. Nieruchomość można również podzielić z urzędu. Takiego podziału dokonuje się w momencie, gdy podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych oraz w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność gminy. Nieruchomość można także podzielić w sposób sądowy. Kolejnym pojęciem związanym z nieruchomościami jest polityka mieszkaniowa. Zadaniem jej jest ocena problemu mieszkaniowego, jak również wyrównanie szans społecznych na dostęp do mieszkań. Mieszkanie stanowi...